Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Karwinie - Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Karviné
Przyjęte dzieci do szkoły  ( 26.05.2020 )

ROZHODNUTÍ O PŘÍJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka školy Mgr. Halina Sikorová, rozhodla podle ustanovení §36, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k základnímu vzdělávání, ke dni 1.9.2020 na základě podaných žádostí o přijetí.

Žádosti podané ve dnech 6. 4. – 16. 04. 2020 prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvkové organizaci, od 1.9.2020 se vyhovuje v plném rozsahu , v souladu s § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odůvodnění neuvádí.
Seznam přijatých dětí k školnímu vzdělávání pro rok 2020/2021

Registrační číslo dítěte:
1 přijato
2 přijato
3 přijato
4 přijato


…………………………………………………….
Mgr. Halina Sikorová
ředitelka ZŠ a MŠ

Číslo jednací: ZŠ a MŠ s PVJ-Or/ 161/2020
Datum vydání rozhodnutí: 13.5.2020

Datum vyvěšení: 14.5.2020
Datum stáhnutí vyvěšeného seznamu:

Poučení o odvolání.
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení prostřednictvím ředitelky Základní školy a mateřské školy s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
<< powrót

web © 2008-20 MM Sound & Global Net