Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Karwinie - Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Karviné
Przyjęte dzieci do przedszkola  ( 30.05.2020 )

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU vzdělávání

ZŠ a MŠ - příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka školy, rozhodla podle ustanovení §34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se  zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k předškolnímu vzdělávání, ke dni  1. 9. 2020 na základě podaných žádostí o přijetí.

Žádostem podaným ve dnech 4. 5. – 13. 5. 2019 prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace, se vyhovuje v plném rozsahu, v souladu s §68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se odůvodnění neuvádí.

Seznam přijatých dětí k přeškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021


Registrační číslo dítěte:

1 přijato
2 přijato
Mgr. Halina Sikorová

ředitelka ZŠ a MŠČíslo jednací: ZŠaMŠsPVJ-Or/172/2020
Datum vydání rozhodnutí: 21.05.2020


Datum vyvěšení: 21. 5. 2020
Datum stáhnutí vyvěšeného seznamu:

Poučení o odvolání.
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy – příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
<< powrót

web © 2008-20 MM Sound & Global Net