PROJEKTY

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 


 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.”

 

Dzięki Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie nasze przedszkole wzbogaciło się o nowe sprzęty którymi są:

 • tablica multimedialna
 • kolorowa kserokopiarka
 • stacja do ładowania tabletów
 • odtwarzacz płyt CD

Wszystkie te sprzęty zakupione zostały z projektu pt. ”Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”  i mają na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dzieci z naszej szkoły i przedszkola.
Przedszkolacy mieli już niejednokrotnie okazję korzystania z tablicy multimedialnej,zarówno podczas zajęć jak również indywidualnie, natomiast nowy odtwarzacz CD służy nam głównie do słuchania  klasycznych polskich bajek. O zaletach kserokopiarki oraz stacji do ładowania tabletów nie trzeba dużo pisać – ogromnie ułatwiają nam pracę :-) .

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021
„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”

 


 

„Příroda kolem nás“

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Program je zaměřen na praktickou biologii a ekologii. Jeho těžištěm je terénní práce, praktická pozorování na vybrané lokalitě, badatelská metoda a projektová výuka – žáci sbírají data, analyzují je a interpretují a snaží se jim porozumět. Na závěr představují svoji práci na besedě, kde na základě získaných informací navrhují možná zlepšení stavu míst z environmentálního hlediska.

Celkové způsobilé výdaje: 103 481 Kč
Výše příspěvkuSFŽP ČR: 67 200 Kč
Výše příspěvku žadatele: 36 281 Kč

ww.mzp.cz / www.sfzp.cz

Žáci školy a děti mateřské školy strávily díky dotaci Státního fondu životního prostředí České republiky v termínu od 8. do 12. 4. týden ve škole v přírodě ve Starých Hamrech. Téma školy znělo: „Příroda kolem nás“ a proto každý den děti měly možnost zajímavě trávit čas v okolní přírodě. Důležitým tématem byla i ochrana životního prostředí  a každodenní snaha o zachování čistého ovzduší.

Příroda kolem násPříroda kolem nás

 


 

Výzkum, vývoj a vzdělávání"MAP II - ORP ORLOVÁ"

Zapojte se do ankety na téma „Vzdělávání dětí do 15 let“.

V rámci obce s rozšířenou působností byl ukončen k 31.12.2017 projekt "MAP - ORP Orlová". Spolupracující obce - Orlová, Petřvald a Doubrava se dohodly v projektu dále spolupracovat. Z tohoto důvodu byla podána na MŠMT žádost a projekt může dále pokračovat.

Číslo a název výzvy: 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Anotace výzvy:
Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482

Anotace projektu:

 • Podpora společného plánování a sdílení aktivit na celém území ORP Orlová (3 obce, 18 IZO)
 • Zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách
 • Zaměření prioritně na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků
 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro osobní i pracovní život
 • Zapojení zákonných zástupců do života škol
 • Spolupráce a výměna zkušeností aktérů ve vzdělávání

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Orlová, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství organizací formálního i neformálního vzdělávání budeme společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání za účelem rozvoje potenciálu každého žáka. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP. Nositelem místního akčního plánu je město Orlová.

Harmonogram projektu:
Datum zahájení fyzické realizace projektu:      01.05.2018
Datum ukončení fyzické realizace projektu:    30.04.2022
Doba trvání (v měsících):                                   48
Celkové způsobilé výdaje:                                 9 779 000,- Kč

Co je cílem projektu?
Specifickým cílem projektu je rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání. Posláním je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.


 Výzva: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-1?highlightWords=map

MAP II

 


 

Výzkum, vývoj a vzděláváníNázev projektu: Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Orlová - Lutyně

Číslo výzvy: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002639

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
02.3.68.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

 


 

Výzkum, vývoj a vzděláváníNázev projektu: MAP - ORP Orlová

Číslo a název výzvy: 02_15_005 Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP

Příjemce dotace: Město Orlová

Anotace projektu:
Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Orlová, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství organizací formálního i neformálního vzdělávání budeme společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání za účelem rozvoje potenciálu každého žáka. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP. Nositelem místního akčního plánu je město Orlová.

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:      01.01.2016
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu:                11.01.2016
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:    31.12.2017
Doba trvání (v měsících):                                                              24

Naše škola se do projektu aktivně zapojila, o jeho průběhu Vás budeme průběžně informovat.
___________________________________________
„MAP“ – malá zkratka s velkým obsahem
Tvorba Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) je od letošního ledna další z činností, na kterou se zaměřil odbor školství při Městském úřadě v Orlové. Důvodem je odlišné nastavení programového období EU 2014 – 2020, ve kterém bude velká část podpory v regionálním školství vázána mj. na sběr a vyhodnocování potřeb.
Realizace místních akčních plánů je součásti tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV. KLIMA je akronym shrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.
Po dohodě starostů obcí ORP Orlová se budou MAP zpracovávat za celé území ORP Orlová a ke spolupráci byly přizvány všechny mateřské a základní školy v Orlové, Petřvaldu a Doubravě. Vzhledem k tomu, že MAP vzdělávání jsou prioritně zaměřeny na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, budou k spoluúčasti na jejich tvorbě postupně oslovovány všechny subjekty, které s touto cílovou skupinou pracují.

 

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Očekávaným výstupem MAP je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023 a dále soubor aktivit, ve kterých se budou navrhovat konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Místní akční plány rozvoje vzdělávání budou rovněž použity pro koordinaci a zacílení výzev v OP VVV (PO 3), IROP (PO 2) a OP PPR (PO 4) a pro posílení územní koncentrace investic.
Co je cílem projektu?
Specifickým cílem projektu je rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání. Posláním je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Dílčí cíle:
1. Systémově zlepšit řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Budování kapacit na úrovni zřizovatelů v území.
2. Orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
3. Podpora škol se slabšími výsledky a rozvíjení potenciálu každého žáka.
4. Zlepšování výsledků dětí a žáků a zároveň snížení nerovnosti mezi nimi.
5. Zlepšování využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, zlepšení spolupráce s rodiči.
6. Vyhledávat a podporovat talent dětí, zvýšit jejich šance na trhu práce.

Klíčovým výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán vzdělávání v ORP Orlová (zahrnuje území obcí Orlová, Petřvald a Doubrava), který bude prioritně zaměřen a rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Příprava a realizace MAP umožní v území zapojit do diskuse o hodnotách akce KLIMA (kultura učení, leadership, inkluze, metodická podpora učitele, aktivizující formy učení) zejména ředitele MŠ a ZŠ, ale i zřizovatele, školská zařízení, NNO a další partnery.

Výstupem místního akčního plánu je pak dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv.
Strategický rámec MAP do roku 2023 a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách.

Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Celkem se jedná o 19 MŠ a ZŠ v území ORP Orlová. Do projektu je zapojeno všech 19 škol, tj. 100 % škol působících v území.

Výzva: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v

 

Pracovní skupiny dostály svého přívlastku

V úterý 20. září 2016 se již potřetí v tomto roce sešli členové Řídícího výboru projektu „MAP – ORP Orlová“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000090) na MěÚ v Orlové Lutyni, aby zhodnotili dosavadní posun prací na projektu, jehož realizátorem je Město Orlová a nositelem ORP Orlová.
Cílem je vytvořit Místní akční plán vzdělávání do roku 2023, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let v ORP Orlová (Orlová, Petřvald, Doubrava) a bude zahrnovat oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.
Po půlroce intenzivních příprav – sběru dat, tvorby dokumentace, organizování a plánování – mohou vytvořené Pracovní skupiny dostát svého přívlastku a na plánu začít pracovat již s plným nasazením.
I proto se v polovině září uskutečnilo první setkání vedoucích členů těchto pracovních skupin; kterých je celkem šest a každá má svou vyhraněnou oblast; aby se domluvili s realizačním týmem projektu na aktivitách potřebných ke splnění svých úkolů a v prosinci mohli odevzdat návrh Akčního plánu na rok 2017.
Do té doby je úkolem realizačního týmu zaktualizovat v součinnosti se školami v ORP Orlová Strategický rámec investic, aby pro případ podání žádosti o podporu  z IROPU (Integrovaný regionální operační program) byla splněna jedna z podmínek uvedených ve Výzvě č. 47.
Téma pracovních skupin a možnosti čerpání dotací z IROPU byly hlavními tématy 3. zasedání Řídícího výboru. To čtvrté proběhne již v předvánočním čase – 20. prosince.

Jana Pilariková

 


 

Ovoce a zelenina do škol

 Y2ZmOWI