Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Karwinie - Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Karviné

Przedszkole

Vnitřní školní řád Mateřské školy s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace

I. Úvodní ustanovení

Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole s polským vyučovacím jazykem v Orlové- Lutyni, Lutyňská 400 (dále jen mateřská škola), a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Je závazný pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí.
Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami ( zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

II. Práva a povinnosti dětí a rodičů

1. Práva dětí

 • dítě má právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností
 • má právo užívat vlastní kulturu, jazyk a náboženství
 • právo na volný čas, hru, stýkat se s jinými dětmi a lidmi
 • dítě má být respektováno jako jedinec ve společnosti i jako individualita tvořící si svůj vlastní život
 • má právo na poskytování ochrany společností, na emočně kladné prostředí a projevování lásky
 • právo na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví
 • na zvláštní péči a výchovu v případě postižení

2. Práva a informovanost zákonných zástupců

 • zákonní zástupci (dále jen rodiče) mají svobodný přístup k informacím týkajících se průběhu a výsledků předškolního vzdělávání svých dětí
 • mohou kdykoli hovořit s učitelkami, je-li zajištěna bezpečnost dětí
 • mají právo na diskrétnost informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • delší rozhovor s učitelkou si mohou dohodnout v době, kdy není u dětí
 • mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy, projevit jakékoli připomínky k provozu mateřské školy, učitelce, ředitelce či provoznímu zaměstnanci školy
 • mají právo na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání svého dítěte
 • osobní jednání s ředitelkou školy je možné denně po předchozí domluvě další formou informací jsou třídní schůzky, schůze MŠ a informační nástěnky v šatnách mateřské školy
 • mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání dětí, přispívat svými náměty a nápady k obohacení vzdělávacího programu školy

3. Povinnosti zákonných zástupců

 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání či výchovných problémů dítěte
 • zapsat své dítě do mateřské školy k povinné docházce do mateřské školy od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, infekčních onemocněních nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, či ohrozit zdraví ostatních dětí
 • omlouvat plánovanou nepřítomnost svého dítěte v případě náhlého onemocnění či nepřítomnosti omluvit telefonicky či osobně nejpozději do druhého dne
 • oznamovat škole změny údajů do školní matriky (evidence dětí)
 • řádně a včas hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
 • nesou odpovědnost za to, že jejich dítě nenosí do mateřské školy nebezpečné předměty
 • v případě poškozování majetku školy dítětem mají rodiče povinnost projednat s ředitelkou školy opravu či náhradu škody

4. Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

 • povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
 • zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy
 • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.
 • ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
 • jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

 a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,

 • c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.
 • zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a nebo v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
          

5. Individuální vzdělávání dítěte

 • zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
 • oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte

 b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 • ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání;
 • ověření znalostí dítěte proběhne ústně v termínu od listopadu do prosince daného školního roku po vzájemné domluvě mezi ředitelem školy a zákonným zástupcem
 • zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.
 • ředitel mateřské školy, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu
 • odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek
 • po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce
 • výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
          

III.Přijímání dětí do mateřské školy

 • do mateřské školy jsou přijímány děti pro nový školní rok na základě vyhlášeného zápisu od 2. do 16. května, termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem
 • rovněž lze dítě zapsat v průběhu celého školního roku
 • zákonní zástupci obdrží při zápisu žádost o přijetí, evidenční list dítěte, přihlášku, a nezbytné informace
 • tiskopisy vrátí vyplněné, podepsané a potvrzené lékařem (vč. řádného očkování) v určeném termínu k rukám ředitelky školy
 • do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, výjimku stanoví děti s povinnou předškolní docházkou
 • o přijetí dítěte bude v souladu s  § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.
 • ředitelka zveřejní seznam přijatých i nepřijatých dětí u vchodu do školky a na webových stránkách školy, v seznamu nemohou být uvedena jména, děti budou uvedeny pod registračními čísly
 • rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě
 • do mateřské školy jsou přijímány děti od 2 do 6 let smyslově, tělesně a duševně zdravé
 • o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost
 • při přijetí dítěte stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte písemně dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech. Jedná – li se o děti podle §34 odst. 10 školského zákona, lze dohodnout prodloužení docházky dítěte, jemuž nebyl rozsah vzdělávání omezen v rozhodnutí o přijetí, nejdříve s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po uzavření dohody; o uzavření této dohody ředitel mateřské školy neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte, které se vzdělává ve zbývající době. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku
 • ředitelka může rozhodnout o stanovení zkušební doby pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce
 • dále mohou rodiče využívat „ adaptační program školy“ v počátku období nástupu dítěte do mateřské školy

IV. Organizace mateřské školy

1. Provoz mateřské školy

 • provoz mateřské školy je od 6,10 hodin do 16,00 hodin
 • kapacita je 25 dětí v jedné homogenní třídě, je možné ji snížit
 • děti s povinnou předškolní docházkou se vzdělávají v rozsahu nejméně 4 hodin denně, tj. od 8,30 do 12,30
 • děti se scházejí do 8,30 hodin, je možná individuální dohoda o pozdějším příchodu
 • po obědě si rodič může dítě vyzvednout po předchozí domluvě s učitelkou výjimečně i pravidelně do12,30 hodin
 • rodič je povinen své dítě vyzvednout a opustit areál školy do skončení provozu mateřské školy (tj. do 16,00 hodin)

2. Předávání dětí

 • do mateřské školy přicházejí a odcházejí děti v doprovodu rodiče, zákonného zástupce, popřípadě pověřené osoby zmocněné na základě písemné dohody
 • písemná dohoda je aktualizována každý rok v září
 • rodič přivede dítě až do třídy, předá je přítomné učitelce, upozorní na případné obtíže
 • rodiče jsou povinni do mateřské školy předat děti zcela zdravé, bez příznaků nemoci, či nachlazení
 • v případě potřeby podání léku dítěti v době pobytu v mateřské škole, rodič je povinen předat řediteli písemnou žádost, ředitel této žádosti může vyhovět, pokud nevyhoví, lék může podat pouze rodič nebo jím zmocněná osoba, kromě pracovníků školy

3. Oblékání dětí

 • do mateřské školy dítě přichází vždy čistě, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté, nejlépe tak, aby se samo zvládlo oblékat, svlékat a obouvat a mohlo se v oblečení volně pohybovat
 • děti v květnu a červnu při pobytu venku, budou užívat kšiltovku, která je chrání před slunečním zářením
 • všechny věci musí být podepsány, popřípadě označeny značkou dítěte a uloženy na předem určeném místě
 • ve skřínce mají děti oblečení, ve kterém přišly do mateřské školy, věci na pobyt venku a náhradní prádlo

4. Stravování dětí

 • strava je zajišťována dovozem jídel ze školní jídelny Základní školy Školní (viz provozní řád školní jídelny)
 • děti při celodenní docházce mají zajištěnou dopolední a odpolední svačinku, oběd a pitný režim
 • první den nepřítomnosti dítěte lze si oběd vyzvednout do 11 hodin, za další neomluvené dny se platí oběd v plné výši 62 Kč
 • o absenci dítěte v mateřské škole nebo o jeho návratu informují rodiče pokud možno den předem do 10.00 osobně nebo telefonicky na číslech 552 308 541 nebo 552 308 540 ( tel. číslo školy), z důvodu odhlášení nebo nahlášení stravy

5. Úplata za předškolní vzdělávání

 • úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro období od 1.9 do 31.8 daného školního roku
 • dle § 123 školského zákona a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (viz vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání)

  Školné/měsíc:
 • 300Kč
 • osvobozen od úplaty je:
 1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
 2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto náleží zvýšení příspěvku na péči
 3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo
 4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče pokud tuto skutečnost prokáže řediteli
 5. zákonný zástupce dítěte, které se vzdělává v posledním ročníku mateřské školy poprvé nebo dochází do mateřské školy po odložení školní docházky

6. Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámit zákonnému zástupci dítěte o rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 školského zákona jestliže:

 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

7. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

 • provoz mateřské školy je přerušen po dohodě se zřizovatelem v měsíci červenci a srpnu zpravidla na 8 týdnů. Přerušení provozu oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům písemně na informační nástěnce nejméně 2 měsíce předem a zároveň zveřejní výsledky projednání možností a podmínek umístění dětí v jiných mateřských školách po dobu přerušení provozu
 • omezit nebo přerušit provoz lze po projednání se zřizovatelem i v jiném období a to ze závažných organizačních a technických důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání
 • omezení či přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne

8. Organizace dne v mateřské škole

Režim dne je postaven pouze na časech jídel. Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuelní potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí.
Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru.

 • Orientační časy:
  6,10 – 8,00 scházení dětí, spontánní hra
  8,00 – 8,40 neřízené činnosti učitelkou, spontánní hra
  8,40 – 9,00 svačina
  9,00 – 10,00 řízené činnosti učitelkou
  10,00 – 11,30 pobyt venku
  11,30 – 12,30 oběd, hygiena
  12,30 – 14,00 odpočinek, klidové činnosti
  14,00 – 14,30 hygiena, svačina
  14,30 – 16,00 spontánní hra, pobyt venku, rozcházení dětí

V. Zajištění bezpečnosti dětí

 • mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci, nebo jím pověřené osobě.
 • předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem
 • k zajištění bezpečnosti dětí mimo areál mateřské školy stanoví ředitelka počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením nebo děti mladší tří let
 • zákonný zástupce se nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy samostatně pohybovat v prostorách a areálu mateřské školy, kromě prostor určených k převlékání dětí
 • zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do mateřské školy nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky…)
 • mateřská škola se z bezpečnostních důvodů zamyká a všechny osoby vstupující do mateřské školy jsou povinny se představit a sdělit účel návštěvy
 • pracovníci mateřské školy jsou oprávněni nevpustit podezřelou osobu do areálu mateřské školy
 • při sportovních činnostech nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitel MŠ k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického nebo nepedagogického pracovníka
 • v případě úrazu žáka je zákonný zástupce neprodleně informován a úraz je zapsán do knihy úrazů
 • pokud zákonný zástupce souhlasí s vytažením klíštěte svému dítěti pedagogickým pracovníkem školy, udělí na začátku školního roku s tímto písemný souhlas
 • všichni pracovníci mateřské školy byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi v mateřské škole a zavazují se je dodržovat
 • děti jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu v mateřské škole a při akcích mateřskou školou organizovaných

VI. Obsah předškolního vzdělávání

 • mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogické pracovnice s odborným vzděláním
 • vyučovacím jazykem je jazyk polský
 • vzdělávání se uskutečňuje podle vzdělávacího programu s názvem „ Domowe przedszkole z oknem na świat“, který je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a v souladu s koncepcí školy, rozvíjí osobnost dítěte a nenásilně vzdělává ve všech oblastech

V Orlové Lutyni 31.8.2017

Mgr.Halina Sikorová
ředitelka školy

web © 2008-19 MM Sound & Global Net