Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Karwinie - Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Karviné

Świetlica szkoła

Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace

 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Č.j.: ZŠaMŠsPVJ-Or/275/2019
Opracowała: Mgr. Halina Sikorová, ředitelka školy
Rada pedagogiczna omówiła dnia: 28.08.2019
Regulamin wewnętrzny jest ważny od: 1.9.2019

Ustalenia ogólne

Na podstawie § 30 ustawy nr 561/2004 /ustawy szkolnej/ (školský zákon) w brzmieniu prawomocnym wydaję ten oto regulamin wewnętrzny świetlicy szkolnej.

 

Przesłania świetlicy szkolnej

Praca w świetlicy szkolnej kieruje się dekretem nr 74/2005 dziennika ustaw, „o zájmovém vzdělávání“, w brzmieniu prawomocnym. Świetlica szkolna podczas dni nauki szkolnej jest ogniwem pośrednim między nauką w szkole i wychowaniem w rodzinie. Świetlica szkolna nie kontynuuje nauki w szkole, ma swoje specyficzne zadania, które ją odróżniają od nauki szkolnej.Głównym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnić uczniom edukację nieformalną, odpoczynek i relaksację, częściowo też wykonywanie nadzoru nad uczniami.W świetlicy mogą uczniowie również przygotowywać się do zajęć szkolnych.
Świetlica szkolna jest przeznaczona przede wszystkim dla uczniów 1-5 klasy szkoły podstawowej. W zajęciach świetlicy szkolnej mogą brać udział również i uczniowie, którzy nie przychodzą do świetlicy regularnie dziennie. Zajęcia w świetlicy szkolnej mogą być organizowane dla uczniów oraz dla uczniów i ich rodziców również w dni wolne od pracy.

Regulamin szkolny obowiązuje również w świetlicy.

 

1. Prawa i obowiązki uczniów i ich przedstawicieli ustawowych w stosunku do szkoły i szczegółowe zasady relacji z pracownikami pedagogicznymi
1.1 Uczniowie powinni:
a) regularnie brać udział w zajęciach świetlicy szkolnej,
b) dotrzymywać wewnętrzny regulamin świetlicy szkolnej, przepisy i zasady dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, z którymi zostali zaznajomieni,
c) pełnić polecenia pracowników pedagogicznych, które były wydane zgodnie s przepisami prawnymi oraz regulaminem szkolnym czy wewnętrznym świetlicy szkolnej,

1.2 Uczeń w świetlicy szkolnej zachowuje się grzecznie wobec dorosłych i swych kolegów, słucha poleceń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.     

1.3 Uczeń przychodzi do świetlicy szkolnej odpowiednio i czysto ubrany, biorąc pod uwagę planowane zajęcia w świetlicy szkolnej.Utrzymuje w świetlicy czystość i porządek, nie niszczy majątku szkoły..

1.4 Uczniowie dbają o swoje zdrowie i zdrowie swych kolegów; uczniom nie wolno wykonywać żadnych czynności, które zagrażałyby ich zdrowiu (np. palenie, picie alkoholu, używanie narkotyków i innych środków chemicznych szkodliwych dla zdrowia).     

1.5 Uczeń ma prawo do ochrony przed wszystkimi formami dyskryminacji, przemocy i nadużyć, ma prawo do kształcenia i wolności myśli, wypowiadania się na różne tematy, prawo do zgromadzania się, do nabożeństwa, ma prawo do wypoczynku i zaznajomienia się z wszystkimi przepisami dotyczącymi jego pobytu i zajęć w świetlicy szkolnej. Każdy wypadek lub szkoda, do których doszło podczas zajęć w świetlicy szkolnej, zgłasza bezpośrednio wychowawczyni.

1.6 Uczeń nie przynosi do świetlicy żadnych przedmiotów nie związanych z zajęciami w świetlicy, zwłaszcza przedmiotów które mogłyby zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu reszty osób.

1.7 Zwłaszcza ordynarne ataki słowne oraz umyślne ataki fizyczne będą zawsze traktowane jako rażące wykroczenie przeciw regulaminowi szkoły.

 

2. Organizacja działalności świetlicy szkolnej

Zgłaszanie i odgłaszanie uczniów

2.1 Za zgłaszanie i odgłaszanie uczniów w świetlicy szkolnej oraz przekazywanie rodzicom wszystkich informacji dotyczących świetlicy odpowiada wychowawczyni świetlicy. Do niej są również podawane wszystkie propozycje i skargi dotyczące świetlicy.

2.2 Uczeń jest zapisany do regularnej frekwencji w świetlicy szkolnej na podstawie pisemnego zgłoszenia /“zápisní lístek“/. Częścią składową zgłoszenia jest pisemna informacja rodziców o tym, kto odbiera dziecko z świetlicy lub kto odchodzi sam. Podane są też godziny frekwencji w świetlicy.

2.3 Czesne za świetlicę szkolną jest wpłacane na konto szkoły, najpóźniej do 1. danego miesiąca na dany miesiąc /tzn. 1 lutego na luty/, we wrześniu najpóźniej do 10 września na wrzesień. Każde dziecko otrzymuje swój numer, pod kt. opłaca czesne. Jeżeli rodzice nie mają stałego  przekazu bankowego, opłacają czesne w kasie szkoły wg ustalonego terminu pod koniec miesiąca, podanego przez szkołę. Wysokość czesnego jest ustalana uprzednio na cały rok szkolny.

2.4.Opłacanie czesnego śledzi księgowa, jeżeli rodzice nie płacą w terminie, zwróci uwagę wychowawczyni a ta omówi to z rodzicami.

2.5 Wysokość czesnego może dyrektor obniżyć lub znieść, jeżeli:

a) uczeń lub opiekun prawny dziecka otrzymuje „opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi“,
b) uczniu lub opiekunowi prawnemu dziecka należy się „zvýšený příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách“, lub
c) opiekun prawny mający opiekę zastępczą nad uczniem otrzymuje „příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře“

i ten fakt udowodni dyrektorowi.

 

3. Organizacja dnia

3.1 (UWAGA zmiana, patrz Dodatek poniżej) Świetlica jest czynna rano od godziny 6:20 do godziny 7:30, po południu od godziny 12,05 do godziny 16,00.

3.2 Jeżeli rodzic nie odbierze dziecka z świetlicy szkolnej, wychowawczyni najpierw kontaktuje telefonicznie opiekunów prawnych dziecka i osoby podane na zgłoszeniu do świetlicy szkolnej. Jeżeli to kilkakrotnie nie będzie skuteczne, albo opiekun prawny dziecka lub osoba podana na zgłoszeniu nie może w odpowiednim czasie dzecko podjąć z świetlicy, wtedy wychowawczyni:

 1. kontaktuje pracownika Miasta Orłowa, działu socjalno-prawnej ochrony dziecka,
 2. prosi o pomoc Policję RC;

o tym zrobi zapis.

3.3. Wszystkie zmiany w godzinach frekwencji w świetlicy szkolnej, które się różnią od tych uprzednio zapisanych w zgłoszeniu, są podawane wychowawczyni pisemnie. Uczniowie nie będą zwolnieni na podstawie rozmowy telefonicznej.

3.4. Do jednego oddziału świetlicy szkolnej może uczęszczać 30 uczniów, pojemność naszej świetlicy wynosi 25.

3.5 O godzinach pracy świetlicy szkolnej i planie zajęć w świetlicy szkolnej decyduje dyrektor, na podstawie propozycji wychowaczyni świetlicy szkolnej.

3. 6 Świetlica szkolna realizuje swą edukację pozaszkolną za pomocą nieformalnych zajęć, sposobem wypoczynkowym i relaksacyjnym. Umożliwia również uczniom przygotowywanie się do zajęć szkolnych /wg potrzeb rodziców/.

3. 7 W zajęciach świetlicy mogą również uczestniczyć i uczniowie , którzy nie są zgłoszeni do regularnej dziennej frekwencji.

3.8. Świetlica dla swej działalności wykorzystuje przede wszystkim lokale świetlicy szkolnej, rano klasy, po obiedzie stołówkę szkolną, ogród szkolny.

 

4. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczniów oraz ochrona przed zjawiskami socjo-patologicznymi i przejawami dyskryminacji, wrogości lub przemocy

  1. Wszyscy uczniowie zachowują się podczas pobytu w świetlicy i poza świetlicą odpowiednio, mając na uwadze  bezpieczeństwo oraz majątek swój i innych. Uczniom  zabrania się przebywania w budynku szkolnym lub w ogrodzie szkolnym bez dozoru odpowiedzialnej prawnie osoby. Każde skaleczenie, zranienie lub wypadek, do którego dojdzie podczas zajęć w świetlicy szkolnej uczniowie zgłaszają natychmiast wychowawczyni. Wychowawczyni ma zadanie zaznajomić z tym uczniów przy pierwszych zajęciach w świetlicy szkolnej. Uczniów, których w tym dniu nie było zaznajomi w jak najbliższym terminie. Wymagana jest notatka pisemna w dzienniku świetlicy szkolnej. Szkoła odpowiada za uczniów w czasie pracy świetlicy szkolnej.

 

4.2. Za bezpieczeństwo uczniów w świetlicy i odpowiednią higienę pracy odpowiada wychowawczyni świetlicy.

4.3 Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek podczas kształcenia i czynności szkoły brać pod uwagę fizjologiczne potrzeby uczniów, stwarzać odpowiednie warunki dla ich rozwoju i chronić uczniów przed zjawiskami socjo-patologicznymi oraz zaznajamiać uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania.

4.4. Pracownicy pedagogiczni dotrzymywują przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas  pracy i przepisów przeciwpożarowych; w wypadku awarii lub uszkodzeń mających wpływ na bezpieczeństwo lub nieodpowiednie zabezpieczenie budynku mają obowiązek  poinformować o tym dyrektora szkoły. W ramach swych kompetencji zapobiec szkodzie. Zwracają uwagę na stan zdrowia uczniów i w wypadku nagłego ataku choroby informują jak najszybciej dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia. Chory uczeń nie może być wysłany do lekarza sam, bez opieki osoby dorosłej.
Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani zapewnić uczniowi pierwszą pomoc i zapewnią jeżeli jest to potrzebne opiekę lekarską. Każdy wypadek zgłoszą dyrektorowi szkoły, stwierdzą i zanotują wszystkie dane potrzebne do zapisu do księgi wypadków. Do księgi wypadków wypadek zapisze dyrektor.

 

5. Troska uczniów o majątek szkolny

5.1 W wypadku wandalizmu ucznia, odnoszącego się do majetku szkoły lub innych osób, koszty odszkodowania pokrywają rodzice ucznia. Jeżeli wysokość odszkodowania jest zbyt duża, lub nie da się rozwiązać odszkodowania z rodzicami, szkodę zgłasza się na Policji RC, ewentualnie w wydziale socjalnym.

5.2 Zgubę rzeczy dzieci zgłaszają jak najszybciej wychowawczyni. Dbają o zabezpieczenie swych rzeczy.

5.3. Uczeń nie przynosi do świetlicy szkolnej cennych rzeczy, rzeczy nie związanych z  zajęciami. Zegarki, klejnoty, mają przy sobie, i odkładają je tylko na polecenie wychowawczyni nauczyciela, który zapewni ich bezpieczne przechowanie. Komórki są w teczkach w świetlicy.

 

6. Dokumentacja

W świetlicy szkolnej jest prowadzona następująca dokumentacja: 

 1. pisemne zgłoszenia dzieci; ich częścią składową jest pisemna informacja o tym, kto odbiera dziecko z świetlicy lub kto odchodzi sam, podane są też godziny frekwencji w świetlicy,
 2. „přehledy výchovně vzdělávací práce“ wraz z zapisem frekwencji uczniów w świetlicy szkolnej,
 3. plan pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny
 4. kwartalne oceny realizacji planu pracy świetlicy szkolnej,
 5. wewnętrzny regulamin świetlicy szkolnej wraz z planem zajęć,

 

7. Ustalenia końcowe

 1. Wewnętrzny regulamin świetlicy szkolnej podlega kontroli wychowawczyni świetlicy szkolnej.
 2. Poprzedni wewnętrzny regulamin świetlicy szkolnej z 3 września 2012r. zostaje odwołany i włożony do archiwum.
 3. Wewnętrzny regulamin świetlicy szkolnej jest ważny z dniem podpisu dyrektora i jego ogłoszeniem.
 4. Wewnętrzny regulamin świetlicy szkolnej jest ważny z dniem 1 września 2019.

 

Orłowa 28.sierpnia 2019r.

mgr Halina Sikorová
dyrektor szkołyZákladní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace

Dodatek nr 1 do regulaminu wwnętrznego świetlicy szkolnej z dnia 28.8.2019r.

Zmiana w punkcie 3.1.

Świetlica jest czynna rano od godziny 7,00 do godziny 7,30, po południu od godziny 12,05 do godziny 16,00.

 

W Orłowej 31.1.2020                                                                                   ................................................
Mgr. Halina Sikorová
dyrektor szkoły

web © 2008-21 MM Sound & Global Net