Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Karwinie - Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Karviné

Szkoła

Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania Orłowa,  
Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace

Regulamin Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania Orłowa

Omówiony i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 30.8.2015, omówiony i zatwierdzony przez Radę Szkoły dnia 14. 10.2015, z ważnością od 15. 10. 2015

 

 

I. Ustalenia ogólne

Na podstawie ustaleń § 30, ustęp 1) ustawy nr 561/2004 Dziennika Ustaw o “předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání“ /ustawy szkolnej/ w brzmieniu prawomocnym, wydaję po omówieniu w szkolnej Radzie Pedagogicznej oraz po omówieniu i ze zgodą Rady Szkoły ten oto regulamin szkolny, który jest częścią składową  regulaminu organizacyjnego szkoły.
Regulamin szkolny stanowi podstawowe zasady współżycia w szkole. Prawa i obowiązki uczniów i opiekunów prawnych dziecka. Określa organizację wewnętrzną szkoły, warunki bezpieczeństwa i zdrowia uczniów, ochronę uczniów przed dyskryminacją i przejawami patologii społecznej, zasady posługiwania się majątkiem szkolnym. Jest opracowany na podstawie Umowy o Prawach Dziecka, Ustawy szkolnej nr 561/2004 Dz.U., Dekretu nr 48/2005 o kształceniu podstawowym i dalszych norm prawomocnych.

 

II. Prawa i obowiązki uczniów i ich przedstawicieli ustawowych w stosunku do szkoły i szczegółowe zasady relacji z pracownikami pedagogicznymi

 1. Uczniowie mają prawo:
  • do kształcenia i usług szkolnych wg ustawy szkolnej
  • do informacji o przebiegu i wynikach swego nauczania: ocena pracy ucznia przez nauczyciela na lekcji, autoewaluacja, oceny w dzienniczku ucznia, klasyfikacja kwartalna, oceny na świadectwie
  • do wypowiadania się na temat wszystkich decyzji dotyczących podstawowych spraw ich nauczania, a nauczyciele powinni brać pod uwagę wiek i stopień rozwoju ucznia
  • do zakładania w ramach szkoły uczniowskich organów samorządowych (samorząd klasowy), mają prawo wybierać uczniów i być wybieranymi do niego; za pośrednictwem samorządu klasowego zwracać się do dyrektora szkoły a dyrektor powinien rozpatrywać poszczególne wnioski samorządu
  • do informacji i poradnictwa szkoły dotyczącego spraw kształcenia wg ustawy szkolnej
  • do ochrony przed wszystkimi formami dyskryminacji, przemocy i nadużyć
  • znać kryteria oceny wyników kształcenia (patrz Zasady oceny i klasyfikacji uczniów), być z odpowiednim wyprzedzeniem informowani o ewentualnych problemach,ustosunkować się do swej oceny
  • uczniowie z problemami w nauce mają prawo do kształcenia, którego obszerność, forma i metody będą odpowiadały ich możliwościom i potrzebom kształcenia
  • do wypoczynku i wolnego czasu dla siebie na przerwach, podczas przerw uczniowie mogą się dowolnie poruszać po korytarzu, w klasach, ai podczas dużej przerwy w ogrodzie szkolnym, respektując innych
 2. Uczniowie mają obowiązek:
  • uczęszczać do szkoły regularnie i punktualnie według planu nauczania i rozkładu lekcji, brać udział w lekcjach nadobowiązkowych lub kółkach, na które uczeń został zgłoszony
  • do szkoły przychodzić odpowiednio i czysto ubrani i zadbani
  • aktywnie brać udział w lekcji, są współodpowiedzialni za wyniki swego kształcenia
  • przestrzegać zasady współżycia społecznego, szczególnie przeciwstawiać się przejawom   brutalności i wulgraności, szanować poglądy i przekonania innych ludzi, poszanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka
  • konsekwentnie przestrzegać regulamin szkolny, polecenia i rozporządzenia szkolne dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uczniów, z którymi zostali zaznajomieni
  • wypełniać polecenia szkolnych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, które są zgodne z przepisami prawnymi i regulaminem szkolnym
  • respektować prawa innych, niedopuszczalna jest przemoc i poniżanie w stosunku do innych oraz ograniczanie wolności osobistej
  • zwrócić uwagę nauczycielowi  lub dyrektorowi szkoły, jeżeli byliby świadkami wyrządzania krzywdy koledze
  • zachowywać się zgodnie z regulaminem szkolnym, przychodzić do szkoły najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem lekcji
  • zmieniać obuwie przy przyjściu do szkoły,
  • podczas nauki bez zgody nauczyciela nie opuszczać budynku szkolnego; samowolne opuszczenie budynku będzie uważane za ważne wykroczenie przeciw regulaminowi szkoły
  • nie przynosić do szkoły i na akcje szkolne przedmiotów, które mogą zagrażać zdrowiu lub spowodować wypadek (w tym wypadku nauczyciel odbierze dziecku przedmiot, odda do dyrekcji a dyrektor wyda go tylko opiekunowi prawnemu ucznia), w związku z tym surowo wzbronione jest przynoszenie, używanie czy dystrybucja narkotyków, środków uzależniających, alkoholu i papierosów; nieprzestrzeganie tego zakazu będzie traktowane jako rażące wykroczenie przeciw regulaminowi szkoły; / dyrektor szkoły wykorzysta wszystkie możliwości dane mu ustawą; równocześnie dyrektor szkoły lub przez niego wyznaczony pracownik będzie informował opiekunów prawnych ucznia, który postąpił wbrew temu zakazowi, o stwierdzonym wykroczeniu i zaznajomi ich z możliwościami pomocy specjalistycznej
  • podczas nauki mieć wyłączoną i schowaną w teczce komórkę; w świetlicy szkolnej komórka znajduje się w teczce, a rodzic komunikuje się w razie potrzeby z dzieckem przez komórkę wychowawczyni na jej numer lub dzwoni na telefon stacjonarny w świetlicy szkolnej
  • nie przynosić do szkoły rzeczy nie związanych z nauką np. większej ilości pieniędzy, cennych rzeczy
  • rowery, hulajnogi zamykać w wyznaczonym do tego miejscu
  • dbać o dobre imię szkoły
  • Z dotrzymywania zasad grzecznego zachowania wynikają środki wychowawcze  (patrz Zasady oceny i klasyfikacji uczniów). Zwłaszcza ordynarne ataki słowne oraz umyślne ataki fizyczne wobec pracowików szkoły będą zawsze traktowane jako rażące wykroczenie przeciw regulaminowi szkoły.

    

   W wypadku wykroczeń wobec regulaminu szkolnego uczeń może otrzymać:
   a/ uwagę wychowawcy klasy
   b/ naganę wychowawcy klasy
   c/ naganę dyrektora szkoły
   Szkoła jak najszybciej powiadomi pisemnie o udzieleniu uwagi lub nagany wraz z jej uzasadnieniem opiekuna prawnego ucznia i wpisze je do dokumentacji szkoły.

 3. Opiekunowie prawni dziecka mają prawo:
  • do informacji o przebiegu i wynikach kształcenia dziecka: oceny w dzienniczku ucznia, konsultacji z nauczycielem po uprzedniej umowie, informacji na zebraniach klasowych
  • do informacji wg Ustawy nr 106/1999 Dziennika Ustaw o swobodnym dostępie do informacji
  • do wglądu do „Výroční zprávy o činnosti školy“, mogą z niej robić notatki
  • do swobodnego wyboru szkoły dla swego dziecka
  • do kształcenia w języku mniejszości narodowej wg warunków zawartych w § 14 Ustawy Szkolnej
  • do poradnictwa szkoły w sprawie kształcenia
  • do wypowiadania się na temat wszystkich decyzji dotyczących podstawowych spraw nauczania ich dzieci w szkole, konsultacji z nauczycielem
  • poprosić o uzasadnione zwolnienie dziecka z nauki, na 1 dzień zwalnia ucznia nauczyciel, jeżeli chodzi o zwolnienie ucznia na 2 i więcej dni, zgodę na zwolnienie daje dyrektor; każda prośba o zwolnienie musí mieć formę pisemną, podpisaną przez opiekuna prawnego dziecka; pisemna prośba o zwolnienie zostaje w szkole
  • kierować wnioski i uwagi wobec pracy szkoły, do pracowników pedagogicznych, kierownictwa szkoły i rady szkoły
  • w wypadku wątpliwości co do poprawnej oceny dziecka na końcu pierwszego lub drugiego półrocza poprosić dyrektora szkoły o ponowne przeegzaminowanie dziecka  lub przeegzaminowanie dziecka przed komisją (do trzech dni roboczych od wydania świadectwa). Przeegzaminowanie dziecka  przed komisją odbędzie się najpóźniej do 14 dni od otrzymania prośby lub w terminie umówionym z opiekuna prawnego dziecka (patrz ogłoszenie nr 48/2005 DzU)
  • poprosić  o egzamin z niektórych przedmiotów (np. język czeski), jeżeli uczeń pełni obowiązek szkolny w szkole za granicą . Egzamin przebiega wg warunków danych Ustawą Szkolną i Rozporządzeniem MSMT
  • wybierać i być wybranym do Rady Szkoły
 4. Przedstawiciele ustawowi mają obowiązek:
  • zapewnić obecność ucznia na nauce wg planów nauczania i rozkładu lekcji, obecność na lekcjach nadobowiązkowych lub kółkach, na które uczeń został zgłoszony oraz obecność na imprezach szkolnych
  • dbać na przygotowanie dziecka do zajęć lekcyjnych, regularnie sprawdzać pracę dziecka w szkole, stosownie reagować na zapisy i uwagi w dzienniczku ucznia i jego regularną kontrolę stwierdzać swym podpisem
  • w wypadku, że nie poproszą o egzamin (dotyczy opiekuna prawnego ucznia pełniącego obowiązek szkolny za granicą) zdokumentować fakt, że uczeń pełni obowiązek szkolny (świadectwo o ukończeniu danej klasy w szkole za granicą )
  • osobiście wziąć udział w omawianiu /rozpatrywaniu/ ważnych spraw dotyczących nauki i zachowania  dziecka  po uprzednim powiadomieniu przez dyrektora
  • współpracować ze szkołą i rozwiązywać ewentualne problemy, które mogą się pojawić podczas edukacji szkolnej (§ 865 i nastepne, ustawy nr 89/2012 DzU w brzmieniu prawomocnym)
  • informować szkołę o stanie zdrowia ucznia oraz jego ewentualnych zmianach stanu zdrowia, o problemach zdrowotnych i innych ważnych okolicznościach, które miałyby  wpływ na przebieg kształcenia ucznia, dane o tym, czy dziecko jest niepełnosprawne, z uwzględnieniem danych o rodzaju upośledzenia
  • zgłosić powody nieobecności dziecka w szkole najpóźniej do trzech dni od początku nieobecności dziecka, , nieobecność dziecka może być usprawiedliwiona powodami zdrowotnymi lub poważnymi powodami rodzinnymi, podczas dłuższej nieobecności konsultować z dyrektorem szkoły zapewnienie optymalnego przebiegu kształcenia i spełniania obowiązku szkolnego
  • udzielać szkole informacji wg § 28 ustęp 2 i 3 ustawy szkolnej nr 561/2004 DzU,  istotnych dla przebiegu kształcenia lub bezpieczeństwa ucznia, oraz zgłaszać wszystkie zmiany danych

 

III Organizacja działalności szkolnej

 1. Nauka rozpoczyna się o godzinie 8,00 i przebiega według harmonogramu czasowego lekcji i przerw. Kończy się najpóźniej o godzinie 14,25. Lekcja trwa 45 minut. W uzasadnionych wypadkach lekcje można dzielić i łączyć.
 2. Uczniowie zgłoszeni do porannej świetlicy przychodzą w godzinach 7,00 – 7,30, reszta o godzinie 7,30. Uczniowie w żadnym wypadku nie mogą sami przed godziną 7,30 przebywać w szatni. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem szkolnym i do szafek odkładaja swe obuwie a w szatni szkolnej swoją odzież. Mundurek gimnastyczny powinien być oznaczony. W szatni nie wolno  zostawiać żadnych cennych rzeczy / zegarków, łańcuszków, pieniędzy, komórek itp./ Po skończeniu lekcji uczeń zabiera z sobą teczkę do świetlicy szkolnej. Uczniowie przychodzą do szatni w kapciach, z powodów higienicznych i organizacyjnych nie wolno używać tenisówek i obuwia z ciemną podeszwą /brudzi podłogę/.
 3. Uczeń po wejściu do klasy przygotowywuje się do lekcji, po pierwszym dzwonku nie opuszcza klasy bez ważnego powodu, kiedy do klasy wchodzi nauczyciel lub inna dorosła osoba, pozdrawia ją poprzez ciche powstanie.
 4. Uczeń odrabia zadane zadania domowe; jeżeli uczeń nie odrobi zadań domowych lub zapomni przyborów szkolnych – to zgłasza to nauczycielowi na początku lekcji.
 5. Jeżeli nauczyciel do 5 minut po dzwonku nie wejdzie do klasy, dyżurujący danej klasy pójdzie nieobecność nauczyciela zgłosić w dyrekcji szkoły.
 6. Po zakończeniu lekcji uczniowie pozostają na swoich miejscach, pakują swoje rzeczy dopiero na polecenie nauczyciela.
 7. Budynek szkolny jest z zewnątrz zamknięty. Po pierwszym dzwonku na lekcje i po przerwie obiadowej  woźna zamyka wejście szkolne. Po ostatniej lekcji oraz z świetlicy szkolnej uczniowie wychodzą wejściem szkolnym. Rodzice w razie potrzeby kontaktują się domofonem z wychowawczynią świetlicy.
 8. Uczeń po lekcjach nie zatrzymuje się w klasach, w szatni ani w ogrodzie szkolnym. Odchodzi do domu lub pod dozorem nauczyciela przechodzi do świetlicy szkolnej.
 9. Na korytarzu, w szatni oraz podczas przejścia do świetlicy szkolnej uczniowie zachowywują się zdyscypliniowanie.
 10. Podczas całego pobytu dziecka w szkole jest zapewniony dyżur wg rozkładu dyżurów, które są wywieszone w westibulu szkolnym. Dyżur otwiera uczniom rano szkolne drzwi wejściowe.
 11. Bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów w szkole zapewnia szkoła za pomocą swych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Pracownikowi, który nie jest pracownikiem pedagogicznym,może dyrektor szkoły zlecić dozór, tylko w wypadku, że jest osobą prawnie odpowiedzialną i pełnoletnią.
 12. Przerwy między lekcjami są z reguły dziesięciominutowe. Po pierwszej i drugiej lekcji jest przerwa piętnastominutowa. Pierwsza przerwa jest przeznaczona na drugie śniadanie, druga przy odpowiednich warunkach atmosferycznych do przebywania dzieci w ogrodzie szkolnym. Nauczanie dopołudniowie kończy się po 6 lekcji.
 13. Podczas innej organizacji nauczania, która nie przebiega w blokach lekcyjnych, o wprowadzeniu i długości przerw decyduje nauczyciel, biorąc pod uwagę charakter czynności i mając na uwadze podstawowe potrzeby fizjologiczne uczniów.
 14. Po skończeniu lekcji uczniowie na polecenie nauczyciela ułożą swoje rzeczy,posprzątają swoje miejsce pracy, ewentualnie przygotują się do przejścia do innej klasy. Na polecenie nauczyciela  uczniowie poprzez powstanie pożegnają się.
 15. Podczas przerw uczniowie nie zatrzymują się na klatkach schodowych, nie biegają z piętra na piętro, nie wchodzą do przedszkola.Do dyrekcji uczniowie (sami) mają wstęp zabroniony, do gabinetów mogą wejść tylko w towarzystwie nauczyciela.
 16. Podczas nauczania niektórych przedmiotów, głównie nadobowiązkowych i wybieralnych, można dzielić klasę na grupy uczniów tych samych lub różnych roczników oraz łączyć klasy, ilość grup czy uczniów w grupie jest zgodna z rozkładem lekcji podanym na początku roku szkolnego, uwzględniając warunki przestrzenne, personalne, finansowe, uwzględniając charakter wykonywanej czynności, bezpieczeństwo uczniów, biorąc pod wzgląd trudności dydaktyczne i metodyczne.
 17. Udział w lekcjach nadobowiązkowych lub kółkach, na które uczeń został zgłoszony, jest obowiązkowy. Uczeń może się odgłosić zawsze pod koniec półrocza.
 18. Podczas roku szkolnego dyrektor szkoły może ogłosić dla uczniów najwyżej 5 dni wolnych od nauki, z ważnych powodów, zwłaszcza organizacyjnych lub technicznych.
 19. Za pobyt dziecka w świetlicy szkolnej uiszczane jest czesne.  Jego wysokość ustala dyrektor szkoły w wytycznej o czynności świetlicy szkolnej oraz informuje o tym rodziców na gazetce ogłoszeń szkoły. O obniżeniu lub  umorzeniu czesnego za świetlicę szkolną decyduje dyrektor, głównie u uczniów z potrzebami socjalnymi. Szczegóły są dane w  wytycznej dotyczącej świetlicy szkolnej.
 20. Uczniowie w kwietniu i w czerwcu będą podczas pobytu na podwórku zakładali czapkę z daszkiem, która chroni ich przed promieniowaniem słonecznym.
 21. W wypadku potrzeby podania jakiegokolwiek lekarstwa dziecku w szkole lub w   świetlicy szkolnej, rodzic poda pisemną prośbę do dyrektora szkoły, który zważy prośbę i może ją zaakceptować. W przeciwnym wypadku, lekarstwo może podać dziecku tylko rodzic lub osoba przez niego wskazana oprócz pracowników szkoły.
 22. Na terenie szkoły oraz poza szkołą podczas imprez szkolnych uczniom nie wolno fotografować  i sporządzać nagrań audiowizualnych  kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły  bez ich uprzedniej zgody. Publikowanie zdjęć kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły bez ich zgody jest zabronione.

IV Oganizacja działalności pozaszkolnej

 1. Bezpieczeństwo i ochronę zdrowia  uczniów podczas imprez i kształcenia poza budynkiem szkolnym zapewnia szkoła poprzez dozór przynamniej jednego pracownika pedagogicznego. Razem z nim może być współodpowiedzialny i pracownik niepedagogiczny, pod warunkiem, że jest osobą z odpowiedzialnością prawną i pełnoletnią.
 2. Podczas imprez i kształcenia poza budynkiem szkolnym jedna osoba może dozorować maksymalnie 25 uczniów. O wyjątku z tej ilości może postanowić dyrektor szkoły uwzględniając trudność zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczniów. Szkoła przy planowaniu takich imprez wyznaczyła zasadę - każdą planowaną imprezę poza budynkiem szkolnym organizujący nauczyciel uprzednio omówi z dyrektorem, głównie pod względem zapewnienia BOZP.
 3. Podczas imprez i kształcenia poza budynkiem szkolnym, kiedy miejscem zgrupowania uczniów nie będzie szkoła, zapewnia organizujący nauczyciel bezpieczeństwo i ochronę uczniów na ustalonym miejscu 15 minut przed ustalonym czasem zgrupowania. Po zakończeniu akcji dozór pedagogiczny kończy się na ustalonym miejscu i w ustalonym czasie. Miejsce i czas zgrupowania uczniów i zakończenia imprezy oznajmi organizujący tę imprezę nauczyciel najpóźniej dwa dni wcześniej przedstawicielom ustawowym ucznia pisemnie.
 4. Podczas przechodzenia uczniów na miejsca kształcenia czy innych imprez przebiegających poza budynkem szkolnym uczniowie kierują się zasadami bezpiecznego poruszania się na drodze i instrukcjami osób dozorujących. Przed takimi imprezami dozorujący nauczyciel w sposób możliwy do udowodnienia zaznajomi uczniów z zasadami bezpieczeństwa. W wypadku wycieczek klasowych, szkolnych ważne są specjalne przepisy bezpieczeństwa, z którymi uczniowie muszą być uprzednio zaznajomieni. Podczas pobytu w schroniskach uczniowie przestrzegają regulaminu wewnętrznego danego objektu oraz są w sposób możliwy do udowodnienia zaznajomieni z instrukcjami przeciwpożarowymi i ewakuacyjnymi i kierują się instrukcjami pracowników schroniska.
 5. Dotrzymywanie przepisow BOZP gwarantuje kierownik imprezy, który jest wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 6. Częścią składową kształcenia na pierwszym stopniu szkoły podstawowej jest nauka pływania organizowana w dwu rocznikach. W nauce tej mogą wziąć udział tylko dzieci, których stan zdrowia na to pozwala, po pisemnym potwierdzeniu rodziców. W ramach nauki mogą być organizowane rownież inne czynności, takie jak jazda na łyżwach, sankach, itd.
 7. Zachowanie ucznia podczas imprez pozaszkolnych wchodzi w skład  ogólnej oceny jego zachowania i klasyfikacji na świadectwie.
 8. Jeżeli szkoła wysyła ucznia na konkurs, odpowiada za jego przejazd w obydwie strony, jeżeli nie umówi się z przedstawicielami ustawowymi na innych warunkach. W czasie konkursu za bezpieczeństwo ucznia odpowiada organizator.

V Uczęszczanie do szkoły

 1. Opiekun prawny ucznia jest zobowiązany zgłosić powody nieobecności dziecka w szkole najpóźniej do trzech dni  kalendarzowych od początku nieobecności dziecka – pisemnie, osobiście lub telefonicznie. Po powrocie ucznia do szkoły pisemnie w dzienniczku ucznia na karcie absencji. Usprawiedliwienie podpisuje jeden z opiekunów prawnych ucznia. Usprawiedliwienie uczeń oddaje klasowemu zaraz po powrocie do szkoły. W niejasnych wypadkach klasowy może wymagać zaświadczenia lekarskiego. Jeżeli lekarz nie zechce wystawić takiego zaświadczenia, szkoła rozpatrzy dane okoliczności, powody nieobecności dziecka podane przez opiekuna prawnego ucznia, ilość nieobecności ucznia w szkole. Jeżeli wtedy szkoła będzie podejrzewała zaniedbywanie obowiązku szkolnego, wykaże daną nieobecność jako nieobecność nieusprawiedliwioną i poinformuje o tym opiekuna prawnego ucznia.

  Jeżeli rodzice wiedzą o możliwej długotrwałej nieobecności dziecka, szkoła    wymaga uprzednio od rodziców pisemnego usprawiedliwienia nieobecności. Na 1 dzień zwalnia ucznia nauczyciel, jeżeli chodzi o zwolnienie ucznia na 2 i więcej dni, zgodę na zwolnienie daje dyrektor
 2. Uczeń, który musi odejść ze szkoły w czasie lekcji, poprosi o zwolnienie uczącego. Ten może zwolnić ucznia tylko na podstawie prośby pisemnej przedstawiciela ustawowego ucznia. Pisemna prośba o zwolnienie zostaje w szkole.
 3. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z kształcenia w danym przedmiocie częściowo lub całkowicie z powodów zdrowotnych lub innych na podstawie pisemnej prośby przedstawiciela ustawowego, jeżeli chodzi o przedmiot “wychowanie fizyczne“ dyrektor szkoły zwolni ucznia z kształcenia w tym przedmiocie tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego pediatry lub lekarza specjalisty. Równocześnie wyda rozporządzenie o zastępczym sposobie kształcenia w czasie nauki danego przedmiotu. Z pierwszej i ostatniej lekcji może być uczeń zwolniony.

VI Pracownicy szkoły

 1. Nauczyciele pracują indywidualnie z dziećmi przejawiającymi problemy w nauce oraz z dziećmi mającymi problemy zdrowotne, dbają o to, by działalność szkoły nie miała  złego wpływu na zdrowy rozwój dziecka. Biorą pod uwagę wyniki badań lekarskich i badań w PPP oraz informacje rodziców o dziecku. Wychowawcy przekazują na bieżąco reszcie pedagogów nowe informacje o dzieciach – problemy wychowawcze, wyniki w nauce, problemy zdrowotne i rodzinne.  Nauczyciele regularnie informują rodziców o postępach i zachowaniu dziecka. Informują o każdych niespodziewanych zmianach w nauce i zachowaniu.
  Nauczyciele zapisują i sprawdzają nieobecność uczniów. W wypadku nieobecności dziecka żądają od rodziców usprawiedliwienia.Ucznia zwalniają tylko na podstawie prośby pisemnej. Prośba o zwolnienie formą telefoniczną czy mailową nie może być brana pod uwagę. Regularnie informują rodziców  o postępach i zachowaniu dziecka wpisem do zeszytów, notatników i dzienniczków ucznia oraz podczas zebrań klasowych. Kontrolują czy rodzice śledzą wpisy w dzienniczku ucznia.

 2. Pracownicy pedagogiczni przychodzą do szkoły najpóźniej 20 minut przed lekcją.
 3. Po ostaniej lekcji sprawdzą porządek w klasie, zamknięcie okien, wody, wyłączą urządzenia elektryczne. Nauczyciel odchodzi z klasy zawsze ostatni i zamyka klasę. Jeżeli odchodzi jako ostatni z budynku szkoły, sprawdzi czy są zamknięte okna i drzwi, włączy alarm i zamknie budynek szkolny.
 4. W całym budynku szkoły palenie jest wzbronione.
 5. W budynku szkolnym można korzystać tylko z ewidowanych urządzeń elektrycznych. Czajnik elektryczny należy przed odejściem z pracy wyjąć z gniazdka.

VII. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczniów oraz ochrona przed zjawiskami socjo-patologicznymi i przejawami dyskryminacji, wrogości lub przemocy

 1. Wszyscy uczniowie zachowują się podczas pobytu w szkole i poza szkołą odpowiednio, mając na uwadze  bezpieczeństwo oraz majątek swój i innych.
 2. Uczniom  zabrania się przebywania w budynku szkolnym lub w ogrodzie szkolnym bez dozoru odpowiedzialnej prawnie osoby
 3. Każde skaleczenie, zranienie lub wypadek, do którego dojdzie podczas procesu nauczania w klasie, na korytarzu,na boisku czy podczas akcji szkolnej, uczniowie zgłaszają natychmiast swemu nauczycielowi.
 4. Uczniom surowo wzbroniona jest manipulacja z urządzeniami elektrycznymi, wyłącznikami, środkami chemicznymi, z ogniem, gazem, z powodu niebezpieczeństwa wypadku. Uczeń nie manipuluje z żaluzjami. Zaciemnienie klasy przeprowadza nauczyciel lub uczeń wskazany przez nauczyciela w jego obecności. Z powodów bezpieczeństwa uczniom wzbrania się otwierania okien w czasie przerw i siedzenia na parapetach. Na lekcji okna otwiera nauczyciel lub uczeń wskazany przez nauczyciela w jego obecności.
 5. Uczeń nie może w szkole korzystać z własnej ładowarki telefonu komórkowego.
 6. Nauczyciel wychowania fizycznego w sposób możliwy do udowodnienia zaznajomi uczniów na pierwszej lekcji w nowym roku szkolnym z zasadami bezpiecznego zachowania się na lekcjach. W wypadku nieobecności ucznia zaznajomi go z zasadami dodatkowo. Przeszkolenie zapisze do dziennika klasowego. Uczniowie są zaznajamiani z zasadami bezpiecznego zachowania się przed każdymi wakacjami i akcjami pozaszkolnymi.
 7. Budynek szkolny jest otwarty od 7,00 do 7,30 dla uczniów zgłoszonych do porannej świetlicy, dozór nad osobami przychodzącymi do szkoły wykonuje wychowawczyni świetlicy; od godz. 7,30 do godz. 8,00 dyżurujący nauczyciel, który zwraca uwagę na wszystkie osoby przychodzące w tym czasie do szkoły; po ukończeniu lekcji dyżurujący nauczyciel odpowiada za opuszczenie budynku szkolnego przez uczniów odchodzących do domu oraz za zamknięcie drzwi. Każdy pracownik szkoły, który w czasie dnia wpuszcza obce osoby do szkoły, powinien stwierdzić cel wizyty osoby wchodzącej do szkoły i zapewnić, by osoba ta nie mogła swobodnie  poruszać się w budynku szkolnym. W godzinach pracy świetlicy szkolnej i przedszkola wejście szkolne i przedszkolne można otworzyć z wewnątrz.
 8. Uczniom nie wolno pod żadnym pozorem wpuszczać na teren szkoły osób obcych (jeżeli osoby te pomimo tego wejdą, są zobowiązani natychmiast poinformować o tym najbliższego pracownika szkoły).
 9. W całym budynku szkolnym obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, używania grzałek elektrycznych, odkładania gotówki i cennych rzeczy osobistych na stołach, w  szafach w klasie, zostawiania w  nocy ich w szkole.
 10. Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek podczas kształcenia i czynności szkoły brać pod uwagę fizjologiczne potrzeby uczniów, stwarzać odpowiednie warunki dla ich rozwoju i chronić uczniów przed zjawiskami socjo-patologicznymi oraz zaznajamiać uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania.
 11. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani zapewnić uczniowi pierwszą pomoc i stwierdzić przyczyny i okoliczności wypadku. Każdy wypadek zapisać do księgi wypadków i natychmiast poinformować dyrekcję szkoły.
 12. Po ostatniej lekcji dyżurujący nauczyciel odprowadzi dzieci korzystające z świetlicy szkolnej do świetlicy, z resztą wyjdzie do szatni i poczeka aż ostatní z nich odejdzie do domu.
 13. Pracownicy pedagogiczni dotrzymywują przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas  pracy i przepisów przeciwpożarowych; w wypadku awarii lub uszkodzeń mających wpływ na bezpieczeństwo lub nieodpowiednie zabezpieczenie budynku mają obowiązek  poinformować o tym dyrektora szkoły. W ramach swych kompetencji zapobiec szkodzie. Zwracają uwagę na stan zdrowia uczniów i w wypadku nagłego ataku choroby informują jak najszybciej dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia. Chory uczeń nie może być wysłany do lekarza sam, bez opieki osoby dorosłej. Wychowawca zapewni, by uczniowie mieli wpisane w dzienniczku ucznia ważne dane: pesel,  adres, numer telefonu rodziców, adres oraz nazwisko lekarza pediatry.
 14. Szkoła ewiduje wypadki uczniów, wypisuje i odsyła „záznam o úrazu“ odpowiednim instytucjom.
 15. Szkolni pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni nie mogą w czasie zajęć szkolnych bez dozoru osoby dorosłej wysłać ucznia poza budynek szkoły, wysłać do lekarza itp. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć określonych w rozkładzie zajęć, wliczając w to przedmioty nadobowiązkowe, przerwy, posiłki.
 16. W wypadku wykrycia ryzykowego zachowania u uczniów, szkoła postępuje wg instrukcji i zaleceń MŠMT. W objekcie szkoły i ogrodzie szkolnym jest wzbronione palenie, picie alkoholu, dystrybucja, przechowywanie, używanie i propagowanie środków odurzających i narkotyków.

VIII.Troska uczniów o podręczniki, pomoce szkolne, przybory szkolne oraz majątek szkolny i osobisty

 1. Uczniowie nie powinni przynosić rzeczy niepotrzebnych do nauki, większej ilości pieniędzy, cennych rzeczy. Jeżeli  uczeń przyniesie do szkoły komórkę, w czasie lekcji powinna być wyłączona w teczce i zawsze powinna podlegać osobistej uwadze ucznia. Zegarki, łańcuszki itp. odkładają w wyznaczonym miejscu na polecenie nauczyciela.
 2. W szatni pozostaje tylko ubranie i buty.
 3. Zgubę  trzeba zgłosić bezpośrednio nauczycielowi. Nauczyciel natychmiast zgłasza zgubę dyrektorowi szkoły a na podstawie okoliczności i wysokości wyrządzonej szkody Policii RC.
 4. Każde samowolne uszkodzenie lub zniszczenie majątku szkolnego, majątku nauczycieli, uczniów lub innych osób pokrywają w całości rodzice ucznia, który uszkodzenie lub zniszczenie zawinił.Jeżeli do uszkodzenia doszło na skutek nieodpowiedniego dozoru, rodzice nie mają obowiązku prawnego do płacenia uszkodzeń.
 5. Uczniowie szkół podstawowych otrzymują darmowo podręczniki wg spisu określonego przez ustawę szkolną. Uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawej nie mają obowiązku oddawania podręczników, uczniowie pozostałych roczników oddają podręczniki pod koniec każdego roku szkolnego. Uczniowie powinni troskliwie dbać o  podręczniki, chronić je przed zgubą i zniszczeniem. W wypadku ich nadmiernego zniszczenia lug zguby, uczeń ponosi za to odpowiedzialność i musí zapłacić jej równowartość.

IX. Zasady oceny wyników kształcenia uczniów

Zasady te ze względu na swoją obszerność są w całości podane w samodzielnej części regulaminu szkolnego tzw. Zasady oceny i klasyfikacji uczniów.

X Wyżywienie

 1. Wyżywienie jest opłacane na konto bankowe naszej szkoły pod numerem ewidencyjnym każdego ucznia najpóźniej do pierwszego dnia danego miesąca, z wyjątkiem września, kiedy termin ustalono do 10 września.
 2. Obiady zgłaszane i odgłaszane są w naszej szkole pod numerem telefonu 552308540 u wychowaczyni klasy do godz. 10,30 na następny dzień. Nieodgłoszony obiad można odebrać tylko w pierwszym dniu nieobecności. Jeżeli obiad nie zostanie odgłoszony, rodzice płacą pełną stawkę w dalsze dni nieobecności, ale obiadu tego nie mogą odebrać.
 3. W czasie obiadu dyżuruje pracownik pedagogiczny szkoły wg planu dyżurów.

XI  Podsumowanie końcowe

 1. Poprzedni regulamin szkolny z dnia 31.08.2012 jest odwołany. Według § 30 Ustawy szkolnej nr 561/2004 Dzienniku Ustaw, dyrektor udostępnia niniejszy regulamin następująco: przez wywieszenie w westibulu szkolnym, w dyrekcji szkoły oraz na stronach internetowych.
 2. Pracownicy szkoły zostali zaznajomieni z regulaminem szkolnym na radzie pedagogicznej 30.8.2015 i zebraniu roboczym dnia 30.08.2015, Rada Szkoły omówiła i zatwierdziła ten oto regulamin na swym zebraniu dnia 14.10.2015.
 3. Uczniowie szkoły zostali  z regulaminem szkolnym zaznajomieni przez wychowawcę dnia 15.10.2015, co jest zapisane w dzienniku klasowym.
 4. Przedstawiciele ustawowi zostali  poinformowani o wydaniu nowego regulaminu szkolnego wpisem do dzienniczków ucznia.
 5. Regulamin szkolny jest ważny od 15.10.2015.

W Orłowej – Lutyni, dnia 30.8.2015
Mgr. Halina Sikorová - dyrektor szkoły

 

 

web © 2008-21 MM Sound & Global Net