Zapis do przedszkola 2021/22

Zapis do przedszkola, przebiegnie w terminie od 4.5. – do 5.5. 2020

Złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola można w następujący sposób:

1. drogą elektroniczną - (elektroniczną skrzynką podawczą lub e-mailem z uznanym podpisem elektronicznym)
2. pocztą
3. w zaklejonej kopercie wrzucić do skrzynki pocztowej szkoły
4. w dyrekcji szkoły w środę dnia 4.5.2021 od 8,00 do 12,00 lub w czwartek 5.5. od 13,00 do 16,00.

W kolejności w jakiej były przyjęte, zostaną zaewidowane pod numerem identyfikacyjnym.

Druki potrzebne do zapisu dziecka :
- wniosek o przyjęcie do przedszkola / žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
- list ewidencyjny dziecka / „evidenční list“ (uwaga prosimy pomyśleć o uprzednim kontakcie telefonicznym z lekarzem pediatrą w sprawie potwierdzenia)
- kopia aktu urodzenia dziecka (rodný list)
Druki do zapisu i kryteria zapisów są do ściągnięcia pod linkiem Dokumenty.

Dyrektor szkoły zadecyduje od 30 dni od zakończenia terminu zapisów o przyjęciu dziecka do przedszkola, kierując się kryteriami zapisów. Spis dzieci przyjętych do przedszkola (wg numerów identyfikacyjnych – zostaną wysłane mailem) jest udostępniony przy wejściu do szkoły i na stronach internetowych szkoły.
Decyzję o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola będą wysyłane rodzicom listem poleconym.
Przeciwko decyzji dyrektora szkoły o nierzyjęciu dziecka do przedszkola ma rodzic (zákonný zástupce) prawo podać odwołanie do 15 dni od daty przyjęcia decyzji. Odwołanie można podać do dyrektora szkoły a decyduje o odwołaniu Urząd Okręgowy Okręgu Morawskośląskiego.


Y2ZmOWI