Informační memorandum k GDPR
(General Data Protection Regulation)


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) /679 ze dne 27. dubna 2016 v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
 
Uživatel osobních údajů
Uživatelem osobních údajů jsou zaměstnanci používající spravované osobní údaje k plnění svých pracovních povinností.
Pověřenec
Pověřenec osobních údajů je jmenován ředitelem (zřizovatelem) školy a představuje konkrétní osobu zodpovědnou za plnění těchto úkolů:

 1. poskytování informací a poradenství v oblasti GDPR
 2. monitorování souladu se směrnicí školy a nařízením GDPR
 3. vedení centrální evidence zpracování osobních údajů a jejich aktualizaci
 4. zajištění pravidelného testování, posuzování a hodnocení v oblasti ochrany osobních údajů
 5. zajištění monitoringu legislativních změn
 6. spolupráce s dozorovým orgánem
 7. je kontaktním místem pro dozorový úřad
 8. je kontaktním místem pro subjekty údajů – subjekty se na Pověřence mohou obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Určený pověřenec: zaměstnanec Měú Orlová
Kontakt:
Městský úřad Orlová
Osvobození 796
735 14 Orlová Lutyně

Tel.: 596 581 111
e-mail: poverenec@muor.cz

 

Účel a zákonnost zpracování osobních údajů:

 1. plnění či uzavření smlouvy
 2. právní povinnost
 3. životně důležitý zájem¨
 4. veřejný zájem – výkon veřejné moci
 5. oprávněný zájem
 6. souhlas.

Příjemce osobních údajů:
Jsou to instituce, které osobní data od Správce přijímají: např. zřizovatel, kraj, MŠMT, ČŠI, zpracovatel mezd atd.
Doba zpracování osobních údajů:

 1. po dobu povinné školní docházky
 2. po dobu definovanou příslušnou legislativou¨
 3. po dobu odebrání souhlasu.

Práva subjektů údajů:
Subjekt údajů může uplatnit práva na:

 1. přístup k osobním údajům
 2. opravu a výmaz osobních údajů
 3. omezení zpracování osobních údajů
 4. přenositelnost osobních údajů
 5. vznesení námitky.

 

Veškerá dokumentace k GDPR k nahlédnutí u ředitele školy

 Y2ZmOWI