PROJEKTY

Bon pierwszaka 2022
Bon pierwszaka 2022


 

”O zdrowie dbamy, więc dużo się ruszamy”

Po raz kolejny spotkał nas zaszczyt, aby podzielić się z Państwem informacją, że dzięki Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie nasze przedszkole wzbogaciło się o nowe sprzęty którymi są:

  • Rzeka z wyspami,
  • Zestaw do balansowania,
  • Ścieżka sensoryczna,
  • Zestaw przyrządów gimnastycznych

 Zakupione zostały z projektu pt. ”O zdrowie dbamy, więc dużo się ruszamy”  i mają na celu promowanie aktywności sportowej oraz usprawnienie koordynacji ruchowej  dzieci z naszej szkoły i przedszkola.
Przedszkolacy bardzo dobrze wiedzą, jak ruch potrzebny jest w zachowaniu zdowia, dlatego bardzo chętnie podjęli się nowych wyzwań i ścieżka sensoryczna jak również zestaw do balansowania stał sie nieodłącznym elementem zabawy ruchowej w przedszkolu.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022
„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”

 

O zdrowie dbamy, więc dużo się ruszamy

 


 

Výzkum, vývoj a  vzděláváníProjekt MAP III - ORP Orlová byl zahájen

"MAP III - ORP ORLOVÁ"
V rámci obce s rozšířenou působností byl ukončen k 31.04.2022 projekt "MAP II - ORP Orlová". Spolupracující obce - Orlová, Petřvald a Doubrava se dohodly v projektu dále spolupracovat. Z tohoto důvodu byla podána na MŠMT žádost a projekt může dále pokračovat.
Číslo a název výzvy: 02_20_082  Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023052
Harmonogram projektu:
Datum zahájení fyzické realizace projektu:      01.05.2022
Datum ukončení fyzické realizace projektu:    30.11.2023
Doba trvání (v měsících):                                   19
Celkové způsobilé výdaje:                                 2 147 255,60 Kč
Anotace projektu:
Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit na celém území ORP Orlová (3 obce, 18 IZO) za účelem zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách, ale i u neformálních vzdělavatelů. Projekt navazuje na MAP I a II a umožňuje pokračovat v rozvoji a aktualizaci místního akčního plánování, monitorovaní a vyhodnocování MAP. Naším cílem je také podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání, především pak u pedagogů a zřizovatelů.
Cíl projektu:
Cílem projektu je podpora společného plánování v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ. Projekt zajistí pokračování a nepřerušení nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, podpoří jejich další vzájemné informování a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Primárním cílem je podpořit již fungující realizační tým v přechodném období, než bude zahájena realizace Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) připravovaného pro programové období 2021-2027. V rámci projektu bude také podpořeno vyhodnocování přínosů vzájemné spolupráce partnerů, a to jak v rámci probíhajícího projektu, tak i v rámci celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, které v daném území v programovém období 2014 - 2020 probíhalo. Plánování společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje, ve kterém se nachází MAP, navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Projekt MAP III v ORP Orlová navazuje na dosažené cíle místních akčních plánů I a II a obsahuje aktivity, které školy povedou blíže k naplnění vize jejich rozvoje. To znamená posun ke konkrétním cílům, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci.
Dílčí cíle projektu:
1. Systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého akčního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání.
3. Zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území, dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě / každého žáka v inkluzivní škole.
4. Zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních finančních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.
Spolupráce v MAP povede k realizaci povinných i volitelných podaktivit, jejichž prostřednictvím budou naplněny stanovené cíle.

MAP III

 


 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 


 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.”

 

Dzięki Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie nasze przedszkole wzbogaciło się o nowe sprzęty którymi są:

  • tablica multimedialna
  • kolorowa kserokopiarka
  • stacja do ładowania tabletów
  • odtwarzacz płyt CD

Wszystkie te sprzęty zakupione zostały z projektu pt. ”Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”  i mają na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dzieci z naszej szkoły i przedszkola.
Przedszkolacy mieli już niejednokrotnie okazję korzystania z tablicy multimedialnej,zarówno podczas zajęć jak również indywidualnie, natomiast nowy odtwarzacz CD służy nam głównie do słuchania  klasycznych polskich bajek. O zaletach kserokopiarki oraz stacji do ładowania tabletów nie trzeba dużo pisać – ogromnie ułatwiają nam pracę :-) .

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021
„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”

 

 


 

 

Výzkum, vývoj a  vzděláváníNázev projektu: Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Orlová - Lutyně

Číslo výzvy: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002639

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
02.3.68.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

 


 

 

Ovoce a zelenina do škol

 Y2ZmOWI