PROJEKTY

DOFINANSOWANO PRZEZ INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO ZE ŚRODKÓW MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

NAZWA PROGRAMU: Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023
NAZWA ZADANIA: Wsparcie bieżącej działalności Szkoły Podstawowej i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Orłowej w Republice Czeskiej
DOFINANSOWANIE: 4.000 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 4.000 PLN

Informujemy, że nasze przedszkole otrzymało wsparcie z Instytutu Rozwoju Języka Polskiego w roku 2023.
Dziękujemy Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" im. Jana Olszewskiego za wsparcie naszego projektu dotyczącego zakupu nowego komputera.

Dofinansowanie 2023

 

Bon pierwszaka 2023
Bon pierwszaka 2023
Bon pierwszaka 2023


 

Šablony I. ZŠ a MŠ Orlová 2023

Výzkum, vývoj a  vzdělávání

Projekt „Šablony I. ZŠ a MŠ Orlová 2023“ je spolufinancován Evropskou unií.
Název projektu: Šablony I. ZŠ a MŠ Orlová 2023
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001276
Operační program: OP JAK
Délka trvání projektu: 01. 02. 2023 – 31. 01. 2025
Výše dotace: 726 332 Kč
Aktivity:
1.I/1 Školní asistent MŠ
1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
1.I/5 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ
1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
1.II/1 Školní asistent ZŠ
1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
1.II/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ
1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
1.V/2 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK


 

”O zdrowie dbamy, więc dużo się ruszamy”

Po raz kolejny spotkał nas zaszczyt, aby podzielić się z Państwem informacją, że dzięki Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie nasze przedszkole wzbogaciło się o nowe sprzęty którymi są:

  • Rzeka z wyspami,
  • Zestaw do balansowania,
  • Ścieżka sensoryczna,
  • Zestaw przyrządów gimnastycznych

 Zakupione zostały z projektu pt. ”O zdrowie dbamy, więc dużo się ruszamy”  i mają na celu promowanie aktywności sportowej oraz usprawnienie koordynacji ruchowej  dzieci z naszej szkoły i przedszkola.
Przedszkolacy bardzo dobrze wiedzą, jak ruch potrzebny jest w zachowaniu zdowia, dlatego bardzo chętnie podjęli się nowych wyzwań i ścieżka sensoryczna jak również zestaw do balansowania stał sie nieodłącznym elementem zabawy ruchowej w przedszkolu.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022
„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”

 

O zdrowie dbamy, więc dużo się ruszamy

 


 

Výzkum, vývoj a  vzděláváníProjekt MAP III - ORP Orlová byl zahájen

"MAP III - ORP ORLOVÁ"
V rámci obce s rozšířenou působností byl ukončen k 31.04.2022 projekt "MAP II - ORP Orlová". Spolupracující obce - Orlová, Petřvald a Doubrava se dohodly v projektu dále spolupracovat. Z tohoto důvodu byla podána na MŠMT žádost a projekt může dále pokračovat.
Číslo a název výzvy: 02_20_082  Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023052
Harmonogram projektu:
Datum zahájení fyzické realizace projektu:      01.05.2022
Datum ukončení fyzické realizace projektu:    30.11.2023
Doba trvání (v měsících):                                   19
Celkové způsobilé výdaje:                                 2 147 255,60 Kč
Anotace projektu:
Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit na celém území ORP Orlová (3 obce, 18 IZO) za účelem zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách, ale i u neformálních vzdělavatelů. Projekt navazuje na MAP I a II a umožňuje pokračovat v rozvoji a aktualizaci místního akčního plánování, monitorovaní a vyhodnocování MAP. Naším cílem je také podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání, především pak u pedagogů a zřizovatelů.
Cíl projektu:
Cílem projektu je podpora společného plánování v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ. Projekt zajistí pokračování a nepřerušení nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, podpoří jejich další vzájemné informování a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Primárním cílem je podpořit již fungující realizační tým v přechodném období, než bude zahájena realizace Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) připravovaného pro programové období 2021-2027. V rámci projektu bude také podpořeno vyhodnocování přínosů vzájemné spolupráce partnerů, a to jak v rámci probíhajícího projektu, tak i v rámci celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, které v daném území v programovém období 2014 - 2020 probíhalo. Plánování společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje, ve kterém se nachází MAP, navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Projekt MAP III v ORP Orlová navazuje na dosažené cíle místních akčních plánů I a II a obsahuje aktivity, které školy povedou blíže k naplnění vize jejich rozvoje. To znamená posun ke konkrétním cílům, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci.
Dílčí cíle projektu:
1. Systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého akčního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání.
3. Zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území, dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě / každého žáka v inkluzivní škole.
4. Zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních finančních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.
Spolupráce v MAP povede k realizaci povinných i volitelných podaktivit, jejichž prostřednictvím budou naplněny stanovené cíle.

MAP III

 


 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 


 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.”

 

Dzięki Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie nasze przedszkole wzbogaciło się o nowe sprzęty którymi są:

  • tablica multimedialna
  • kolorowa kserokopiarka
  • stacja do ładowania tabletów
  • odtwarzacz płyt CD

Wszystkie te sprzęty zakupione zostały z projektu pt. ”Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”  i mają na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dzieci z naszej szkoły i przedszkola.
Przedszkolacy mieli już niejednokrotnie okazję korzystania z tablicy multimedialnej,zarówno podczas zajęć jak również indywidualnie, natomiast nowy odtwarzacz CD służy nam głównie do słuchania  klasycznych polskich bajek. O zaletach kserokopiarki oraz stacji do ładowania tabletów nie trzeba dużo pisać – ogromnie ułatwiają nam pracę :-) .

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021
„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”

 

 


 

 

Ovoce a zelenina do škol

 Y2ZmOWI